Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve: Opovszki és Társa Kft

Székhelye: 2217. Gomba, Gombai út 40.

Adószám: 25994407-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-188101

Levelezési cím: 2217. Gomba Gombai út 40.

E-mail cím: opovszkibt@upcmail.hu

. 1. Az Opovszki és Társa Kft  szolgáltató tevékenysége során mindenben megfelel az EU 679/2016 általános adatvédelmi rendelet előírásainak, így üzleti partnereinknél szolgáltatásaink igénybevétele, illetve az ezzel összefüggő kapcsolattartás során nem merül fel olyan kockázat, amely az érintettek jogainak érvényesülését befolyásolná.

2 Opovszki és Társa Kft  mint adatkezelő a weblapján személyes adataikat megadó személyeket, mint érintetteket az EU 679/2016 általános adatvédelmi rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerint a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban: Adatkezelés) az alábbiak szerint tájékoztatja.

Az Opovszki és Társa Kft Kft. a jelen tájékoztató szerinti Adatkezelései nem tartoznak a fenti jogszabályok által bejelentés köteles körbe vont adatkezelések közé.. Megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszám. Az Opovszki és Társa Kft ezeket bizalmasan kezeli, harmadik személyeknek nem adja át. Az Opovszki és Társa Kft által kezelt adatokhoz kizárólag az Opovszki és Társa Kft által foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munka – vagy egyéb szerződésükből, az irányadó jogszabályokból eredő feladataik teljesítéséhez szükséges.

Az Adatkezelések jogalapja az Adatkezelésekre vonatkozóan az Érintett által külön-külön megadható előzetes, önkéntes hozzájárulás. Az Érintett hozzájárulását bármikor külön-külön, vagy együttesen is visszavonhatja az Opovszki és Társa Kft alábbiakban írt elérhetőségein.

A feliratkozás a wwwopiclean.hu weboldalon lévő űrlap adatainak az Érintett általi kitöltésével és az általános adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat elfogadásával megadott hozzájárulásával, vagy adatainak bármely más, az Opovszki és Társa Kft weboldalán feltüntetett kommunikációs csatornán (e-mail, telefon, levél) való megküldésével történik. Az Opovszki és Társa Kft feliratkozott Érintett által a fentiek szerint önkéntesen megadott adatokat a kizárólag az Érintett által a feliratkozást megelőzően megismert, illetve az Érintett esetleges további nyilatkozattételéhez szükséges azonosítása céljából kezeli.

Az Opovszki és Társa Kft az 1. és 2. pontban írott Érintett által megadott adatokat az Adatkezelés időtartama alatt – ezen adatkezelési cél megszűnéséig –, de legfeljebb az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Opovszki és Társa Kft az 1. pontban írott Érintett adatainak kezeléséről szóló hozzájárulásának visszavonását követően jogszabályi felhatalmazás alapján jogosult lehet az adatok további kezelésére.

Az Érintett az Adatkezelésről a Opovszki és Társa Kft -től az alábbi elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhet, kérelmezheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, kérheti adatai helyesbítését, törlését, illetve esetleges jogsérelem esetén panasszal élhet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu